Terms of delivery and payment

Terms of delivery and payment of Reuzenbieren B.V.

1 BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als leverancier” en “afnemer”; onder “leverancier” in deze voorwaarden wordt verstaan de partij die deze voorwaarden gebruikt. Onder “afnemer” wordt verstaan de groothandelaar, de detaillist, horeca of enige andere wederpartij, niet zijnde een consument. Hierbij is de leverancier de partij die deze voorwaarden gebruikt, Reuzenbieren B.V.. De toepasbaarheid is echter niet beperkt tot verbintenissen strekkend tot aflevering of terbeschikkingstelling van zaken, of het afnemen daarvan.

2 WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Reuzenbieren B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem/haar en Reuzenbieren B.V..

3 BETEKENIS VAN MEDEDELINGEN

3.1 Zolang de afnemer niet ondubbelzinnig blijk is gegeven van de bedoeling van de leverancier om zich ter zake te binden, zijn mededelingen van de leverancier die verband houden met de inhoud van te sluiten overeenkomsten op te vatten als vrijblijvend.

4 AANBIEDING/ORDERS

4.1 Alle aanbiedingen van Reuzenbieren B.V. zijn vrijblijvend en binden haar op zichzelf niet.
4.2 Orders van afnemers binden Reuzenbieren B.V. op zichzelf niet. De overeenkomst Reuzenbieren B.V. en de afnemer komt tot stand op het moment van bevestiging daarvan door Reuzenbieren B.V. uitsluitend conform deze bevestiging, danwel op het moment dat Reuzenbieren B.V. aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eventueel van deze voorwaarden afwijkende, eerder gemaakte afspraken die niet schriftelijk zijn bevestigd, komen bij totstandkoming van de overeenkomst te vervallen. 4.3 Reuzenbieren B.V. is gerechtigd aanbieding en orders te wijzigen ook nadat deze schriftelijk zijn bevestigd en/of met de uitvoering daarvan is begonnen, mits binnen een redelijke termijn voor de leverdatum.

5 PRIJS

5.1 Indien en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op prijscouranten van Reuzenbieren B.V. geldt als de toepasselijke prijscourant de op het moment van levering voor Reuzenbieren B.V. geldende prijscourant.
5.2 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen inclusief alle heffingen van overheidswege, maar exclusief BTW, kosten van emballage, vervoer, verzekering, installatie en montage.
5.3 Tenzij afgeleverde emballage kennelijk voor eenmalig gebruik bestemd is , is de afnemer verplicht om zoveel ledig emballagemateriaal aan de leverancier te retourneren, als hij van de leverancier ter beschikking heeft gekregen, en wel: gesorteerd overeenkomstig de aard van het betreffende emballagemateriaal. De leverancier is verplicht om de afnemer het overeengekomen, danwel het gebruikelijke statiegeld te betalen, waar toepasselijk : met aftrek van de overeengekomen danwel gebruikelijke kosten voor behandeling van retouremballage.
5.4 Wanneer de leverancier de afnemer emballage aflevert welke hemzelf als statiegeld door een andere leverancier is geleverd, is de leverancier jegens de afnemer tot niet meer verplicht, dan overeenkomt met de afspraken die de leverancier jegens diens voorleverancier kan maken.

6 RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Wanneer de leverancier zaken aflevert, zijn deze voor risico van de afnemer zodra zij zich niet meer in de macht van de leverancier of van door de leverancier gebruikte hulppersonen bevinden of, indien dat eerder het geval mocht zijn, zodra zij zich bevinden op een plaats waarover de afnemer, of hulppersonen van de afnemer, zeggenschap hebben. Alsdan geldt tevens dat de leverancier aan zijn afleveringsverplichting heeft voldaan.
6.2 Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor risico van de afnemer, behoudens wanneer de aflevering ertoe strekte dat de levering de leverancier het eigendom van de betreffende zaak zou verwerven. In dat geval is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.
6.3 Het eigendom van de aan de afnemer afgeleverde zaken blijft aan de leverancier voorbehouden zolang de afnemer niet volledig de verschuldigde tegenprestatie(s) heeft voldaan voor alle krachtens enige overeenkomst met de leverancier geleverde of te leveren zaken of voor tevens krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; met inbegrip van hetgeen de afnemer in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd mocht worden.

7 CONSUMENTENVERPAKKING

7.1 De afnemer is verplicht om afgeleverde zaken slechts in de oorspronkelijke consumentenverpakking, en zonder wijziging van die verpakking of van de inhoud daarvan, in goede staat verder te verhandelen c.q. af te leveren.

8 BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betalingen zijn, behoudens overeengekomen afwijking, verschuldigd binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum. De afnemer is door het enkele feit dat betaling niet binnen de geldende termijn plaatsvindt, in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim intreedt, is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag, danwel over de redelijkerwijs te bepalen waarde van de prestatie ten aanzien waarvan de afnemer in verzuim is. De leverancier mag alle kosten die hij redelijkerwijs in verband met verzuim van de afnemer maakt, daaronder begrepen alle kosten van expertise en rechtsbijstand, aan de afnemer in rekening brengen. Tenzij de leverancier verkiest de gemaakte kosten te specificeren, worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het bedrag waarover ingevolge dit artikel wettelijke rente mag worden berekend.

9. VERDERE GEVOLGEN VAN TEKORTSCHIETEN VAN DE AFNEMER

9.1 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan de leverancier in geval van verzuim van de afnemer alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen.

10 LEVERING EN VERVOER

10.1 Door de leverancier opgegeven of met de leverancier overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering. Levertijden worden verlengd met de periode gedurende welke zich voor de leverancier overmacht voordoet. Overschrijding van levertijden geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De afnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de leverancier de te leveren zaken niet binnen een door de afnemer na bovenbedoelde overschrijding aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd heeft.
10.2 De leverancier zal in de gevallen waarin zij zelf voor vervoer van zaken zorgdraagt, dit vervoer naar eigen inzicht inrichten. Onder vervoer is niet inbegrepen het vervoer of verplaatsing van zaken op het terrein of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer.
10.3 De leverancier heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. Tevens heeft de leverancier het recht om voor de door hem af te leveren zaken minimumhoeveelheden te bepalen.
10.4 Door de leverancier te leveren zaken gelden als geleverd, zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer het magazijn van de leverancier of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.
10.5 De afnemer is verplicht de leverancier of diens vervoerder(s) op alle werktijden tussen 08.00 en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen de zaken aan zijn/haar adres af te leveren en retouremballage mee te nemen, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen de afnemer en de leverancier. De afnemer is verplicht al het mogelijke te doen om wachttijden voor de leverancier diens vervoerder(s) te voorkomen, danwel zoveel mogelijk te beperken. Bij het lossen en in ontvangst nemen van goederen en het laden van emballage zal de afnemer om niet hulp verlenen. Indien aanwezig en er gebruik van gemaakt wordt, zullen mechanische hulpmiddelen, zoals vorkheftrucks en de nodige mankracht, door de afnemer voor eigen risico kosteloos ter beschikking worden gesteld.

11 AFNAME/KEURING

11.1 De afnemer dient de hem aangeboden zaken onverwijld na levering te keuren en/of te beproeven.
11.2 De afnemer is gehouden tot afname van alle zaken op het moment waarop hem door de leverancier wordt meegedeeld dat die zaken te zijner beschikking staan of, bij gebreke van die mededeling, op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan.
11.3 De leverancier heeft jegens de afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering van of vertraging in de keuring of afname.

12 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Wanneer aan de afnemer ter beschikking gestelde zaken of diensten gebrekkig blijken te zijn heeft de afnemer het recht op herstel van het betreffende gebrek of op opnieuw ter beschikking stellen van een overeenkomstige zaak of dienst met teruggave van het aanvankelijk gepresteerde danwel op restitutie van de ter zake van de betreffende prestatie geleverde tegenprestatie, of de waarde daarvan. De keus tussen de verschillende in de vorige volzin genoemde tegemoetkomingen is aan de leverancier, die evenwel de wensen van de afnemer in zijn keuze zal betrekken.
12.2 Omdat tussen de voordelen die de overeenkomst(en) met de afnemer voor de leverancier zou opleveren en de risico’s die in dit artikel worden behandeld, een wanverhouding zou bestaan wanneer die risico’s in volle omvang voor rekening van de leverancier zouden komen, is de leverancier naast de hiervoor (artikel 12.1) aangeduide aansprakelijkheid, in geen enkel opzicht jegens de afnemer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van gebrekkige prestaties van de leverancier, of van achterstallig zijn of uitblijven van prestaties. Het hier bepaalde lijdt slechts uitzondering wanneer en voor zover het in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn wanneer aansprakelijkheid als in dit artikellid bedoeld, niet ten laste van de leverancier zou komen, zoals bijvoorbeeld in geval van gebeurtenissen waarvan leidinggevende personen in de onderneming van de leverancier ernstig verwijt kan worden gemaakt. De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich ook uit tot werknemers van de leverancier en tot door de leverancier ingeschakelde hulppersonen, alsmede tot ondernemingen die tot dezelfde groep van ondernemingen (concern) behoren als de leverancier.
12.3 De onder lid 12.1 beschreven verplichting van de leverancier, en een eventuele aansprakelijkheid van de leverancier of van een derde in weerwil van het onder lid 12.2 bepaalde vervallen, indien de afnemer niet binnen bekwame tijd nadat hij het betreffende gebrek of de betreffende schadeoorzaak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan aan de leverancier kennis heeft gegeven. De onder lid 12.1 beschreven verplichting van de leverancier vervalt tevens, indien van het gebrek niet uiterlijk zes maanden nadat de betreffende prestatie aan de afnemer is (af)geleverd, aan de leverancier kennis is gegeven.

13 OMZETBONUS

13.1 Bonus- en of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen aan de leverancier zijn voldaan. Door de afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door de leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering mogen worden gebracht.

14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Behoudens het geval zoals genoemd in artikel 12, lid 1 blijft de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade door gebreken van de goederen of voor het feit dat zij niet aan de daaraan gestelde verwachting of garanties mochten voldoen, beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor de leverancier op grond van zijn verzekering gedekt is. De leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor de afnemer, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade door derden geleden, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die aan de leverancier toe te rekenen valt of voor zijn risico komt.

15 OVERMACHT

15.1 De verplichting tot nakoming aan de zijde van één partij wordt opgeschort, zolang zich aan de zijde van die partij omstandigheden voordoen waar bij het aangaan van de betreffende overeenkomst geen rekening mee is gehouden, en die de nakoming in die mate bezwaarlijk maken dat die in redelijkheid niet van de betrokken partij kan worden gevergd. De verplichtingen van de wederpartij worden, wanneer een partij zich op de in de vorige volzin bedoelde omstandigheden mag beroepen, tevens opgeschort. In het in dit artikel bedoelde geval kan geen rechtsgevolg worden verbonden aan het feit dat de betreffende verbintenissen niet worden nagekomen.

16 ONTBINDING

16.1 De leverancier en de afnemer behouden zich het recht voor alle aan hen verschuldigde bedragen terstond op te eisen, gesloten overeenkomsten te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien: A. het faillissement van de afnemer of van de leverancier is uitgesproken; B. de afnemer of de leverancier surseance heeft aangevraagd dan wel deze is verleend; C. de afnemer of de leverancier onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn/haar vermogen verliest; D. de vennootschap van de afnemer of van de leverancier wordt ontbonden of het door de afnemer of de leverancier uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt; E. de afnemer of de leverancier komt te overlijden, als het een natuurlijk persoon betreft.

17 BEPERKINGEN GELDIGHEID

17.1 Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig zijn of aan vernietiging blootstaan, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ook een nietige of aan vernietiging blootstaande bepaling behoudt dat effect, dat een beding van overeenkomstige strekking dat niet aan nietigheid leed zou hebben.

18 KOSTEN TER HANDHAVING VAN DE VOORWAARDEN

18.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de leverancier worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van de desbetreffende afnemer.
18.2 De buitengerechtelijke incassokosten worden nu voor alsdan vastgesteld op tenminste 15 procent van de totale vordering.

19 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

19.1 Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter.

Agenda

  • No posts

    There aren't any posts at the moment.

More agenda items >

Downloads

Here you can find background data of our beers, brewers and brewery, were you can download them.

Downloads >

Contact

"Reuzenbieren BV"
Burgemeester Maeijerstraat 22
5066 VL Moergestel

Telephone: 06 519 37 346
E-mail : info@reuzenbieren.nl

To contact >